._52_.  

درخواست حذف این مطلب
تجربه من در زندگی اندک است، ولی به من می آموزد که هیچ !!! صاحب هیچ چیز نیست...  همه چیز تنها نوعی توهم است و این توهم در مسائل مادی و معنوی وجود دارد. اگر !!! ی چیزی را که در شرف رسیدن به آن است از دست بدهد  "امری که بارها برای خودم اتفاق افتاد" در نهایت می آموزد که هیچ چیز به او تعلق ندارد و اگر هیچ چیز به من تعلق ندارد پس نباید اوقاتم را صرف محافظت از چیز هایی کنم که مال من نیست، بهتر است به گونه ای زندگی کنم که انگار همین امروز نخستین یا آ !!! ین روز زن

ادامه مطلب